Pháp lý

Phê duyệt tỷ lệ 1/500

Quyết định giao đất